Η ανανέωση παλιών και τετριμμένων διεκδικήσεων στα Ελληνοτουρκικά

Ο κ. Ερντο­γάν δια­τρέ­χει μια πε­ρί­ο­δο έντο­νων ανα­τα­ρά­ξε­ων τόσο στο εσω­τε­ρι­κό, όσο και στις διε­θνείς σχέ­σεις της Τουρ­κί­ας.

Read More