EDITORIAL

Η αναλαμβανομένη πρωτοβουλία, αυτής της μηνιαίας εκδόσεως, δεν στρέφεται προς την ενημέρωση ευρέων τμημάτων αναγνωστικού κοινού. Αποσκοπεί την ειδικωτέρα επισήμανση και προβολή προς ήδη ενημερωμένους παρατηρητάς των διεθνών και περιφερειακών εξελίξεων, επιλεγομένων όψεών τους και απόψεων επ’ αυτών.

Κατά την ιεράρχηση των κριτηρίων επιλογής των θεμάτων δεν θα προτάσσεται η επικαιρότητα –η οποία, πάντως, δεν θα αγνοείται–, αλλά η σημασία και η εκτιμωμένη εκάστοτε επίδρασις των αντιστοίχων εξελίξεων επί της διαμορφώσεως των γεωστρατηγικών δεδομένων εις βάθος χρόνου. Επίσης, χωρίς να παραμελείται οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή ή οριζοντία θεματική ενότητα, θα είναι ιδιαιτέρα η μέριμνα διοπτεύσεως του περιφερειακού ορίζοντος.

H εξωστρεφής οπτική του φύλλου, συνεπάγεται την διατήρηση αποστάσεων από τα «εν οίκω». Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποφεύγεται η αναφορά και η αξιολόγησις επιλογών της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Οι οφθαλμοί, όμως, δια των οποίων θα επιχειρείται η θεώρησίς τους, θα είναι απεστραμμένοι ομφαλών και ιδεοληψιών· δεν θα αποφεύγονται σκέψεις και απόψεις εξερχόμενες συμβατικών και παγιωμένων σχημάτων και δογμάτων πολιτικής. Η διαχρονική εμμονή επί ειλημμένης θέσεως δεν τεκμηριώνει ούτε την εξ υπαρχής ορθότητά της, ούτε, κατά μείζονα λόγον, ότι εξακολουθεί να έχει αναφορά στην παρούσα πραγματικότητα και να προσφέρει βάσεις πρακτικών υποθέσεων εργασίας – όπως και αν είχε κριθεί κατά την αρχική διαμόρφωσή της. Είναι σχετική η αξία της συνεπείας κατά την παραγωγή εξωτερικής πολιτικής και την διαχείριση των διεθνών υποθέσεων. Συνέπεια επιδεικνυομένη προς άρνηση της πραγματικότητος δεν είναι προτέρημα.

Tα κείμενα θα είναι πρωτότυπα –αυτά, κυρίως, επί των θεμάτων περιφερειακού ενδιαφέροντος– και αναδημοσιευόμενα, ενδεχομένως σχολιαζόμενα. Τα κείμενα του ξενογλώσσου τμήματος, δεν θα είναι ακριβώς αντίστοιχα των ελληνικών. Θα μεταφράζονται όσα πρωτότυπα ελληνικά κείμενα παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως προς την ενημέρωση ξένων παρατηρητών. Τα αναδημοσιευόμενα ξενόγλωσσα κείμενα θα μένουν αμετάφραστα, όπως και τα πρωτότυπα κείμενα τα οποία θα γράφονται απ’ ευθείας εις ξένη γλώσσα. Τις απόψεις της εφημερίδος κατοπτρίζουν τα άρθρα, τα οποία υπογράφουν ο εκδότης και ο αρχισυντάκτης.

H έκδοσις είναι μη κερδοσκοπική· δεν εισπράττεται τίμημα των εντύπων φύλλων, δεν καταχωρούνται διαφημίσεις και οι συντελεσταί της προσφέρουν αμίσθως την εργασία τους, καλύπτοντες εξ ιδίων και το κόστος της μηνιαίας εκτυπώσεως.

Π.Κ.Μ.

EDITORIAL

The initiative of this monthly edition is aimed at pointing out certain aspects of global and regional developments to informed observers of foreign affairs.

In determining the criteria of the choice of subjects, our order of priorities will not be dominated by the actuality of events –which will not, at any rate, be neglected–, but rather by their macroscopic significance, by their potential to influence geostrategic realities in depth of time. Furthermore, without neglecting any particular geographic area or horizontal thematic field, the endeavour to survey the regional horizon will be all particular and constant.

The extrovert orientation of the paper entails the maintenance of distance and perspective from domestic affairs. National Greek foreign policy will not, nevertheless, be a subject avoided; the eyes, however, scrutinizing it will be estranged: abhording navel-gazing, turned away from chronic obsessions. Thoughts and opinions deviating from conventional and long-crystallized policy concepts and doctrines will be especially welcome. Persistence on a position, no matter how deeply entrenched in time it may be, proves neither the latter’s initial solidity nor –all the more so, notwithstanding how it had been evaluated when it had first been established–, that it remains relevant to present circumstances and adequate to sustain practical arrangements. Consistency in rejecting reality is not a virtue.

The articles will be both original –those, mostly, on subjects of regional importance–, and republished texts of particular thematic interest, from various sources. The contents of the English/French section will not be exactly corresponding to those of that in Greek. Of the original texts in Greek will preferably be translated those considered of a major informative usefulness to foreign readers. Foreign republications, as well as original texts drafted in English or French, will remain untranslated. The views of the paper will be reflected in texts signed by the publisher and the editor.

This is a non-lucrative, free press, venture: printed issues are freely disposed of, commercial publicity of any kind is not accepted, and all work is offered benevolently.

P.C.M.