Είχαμε ελπίσει ότι περί τις αρχές του Νέου Έτους θα καθίστατο δυνατή, κατ’ ανταπόκριση στην επιθυμία και τις παροτρύνσεις πολλών φίλων, η επανέναρξις της κυκλοφορίας του εντύπου φύλλου της επιθεωρήσεώς μας ― η οποία, κατανοούμε ότι ήταν και η ειδοποιός διαφορά της από άλλες παρεμφερείς διαδικτυακές εκδόσεις.

Ατυχώς, η πανδημική αβεβαιότης συνεχίζεται και η ανατροπή πολλών δεδομένων εργασίας υπό την προτέρα κατάσταση, δεν φαίνεται να αποκαθίσταται εντός προβλεπτών προθεσμιών.

Κατελήξαμε, συνεπώς, στην απόφαση αναστολής και της ηλεκτρονικής (PDF) εκδόσεώς μας μέχρις ότου ― αν και οψέποτε ― καταστεί δυνατή νέα κυκλοφορία του μηνιαίου εντύπου τεύχους, η οποία όπως προαναφέραμε αντεπεκρίνετο στις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού μας, αλλά και των εγκρίτων συνεργατών μας.

Ο ιστότοπός μας, εν τούτοις, θα διατηρηθεί, εν τω μεταξύ, και θα αναρτά  πρωτότυπα κείμενα επί της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Μία ακόμη φορά απευθύνονται θερμές ευχαριστίες προς όλους τους διακεκριμένους εκπροσώπους του πολιτικού και ακαδημαϊκού κόσμου της χώρας, οι οποίοι προσέφεραν την πολύτιμη συμβολή τους και κατέστησαν εφικτή την επιτυχία αυτής της εντύπου και διαδικτυακής εκδόσεως επί μία 4ετία.

 

Π. Κ. Μ.