Ο υπογράφων και οι συνεργάται του φέρουν, με λύπη, εις γνώση των αναγνωστών ότι η έντυπη έκδοσις του «Διπλωματικού Ταχυδρόμου» αναστέλλεται sine die. Είναι, ελπίζομε, προφανής η πολλαπλή δυσχέρεια της συνεχίσεώς της υπό την διανυομένη συγκυρία, εκτάκτων περιστάσεων. Η ιδία η εκτύπωσις καθίσταται προβληματική, λόγω διακοπής της λειτουργίας του τυπογραφείου, ενώ, συγχρόνως, έχει ανασταλεί η λειτουργία των τόπων διανομής -κυρίως, βιβλιοπωλείων και πανεπιστημιακών σπουδαστηρίων και εντευκτηρίων. Ομοίως και η μεταφορά των φύλλων δυσχεραίνεται εις το έπακρον.

Θα καταβληθεί, παρά ταύτα, προσπάθεια εκτυπώσεως και διανομής αυτού του τελευταίου, προς το παρόν, συμβολικού, εντύπου φύλλου. Δεν γνωρίζομε πότε θα τελεσφορήσει.

Η διαδικτυακή έκδοσίς μας θα συνεχισθεί ―εις συνολική εικόνα πλήρως διαμορφωμένου φύλου (.pdf) και εις επί μέρους άρθρα―, έως την αρχή της περιόδου των θερινών διακοπών και θα επαναληφθεί κατά την λήξη της.

Απευθύνονται, μία ακόμη φορά, ευχαριστίες προς τους διακεκριμένους εκπροσώπους του ακαδημαϊκού και πολιτικού βίου της χώρας, οι οποίοι συνεισφέρουν κείμενά τους. Ευχόμεθα, εις όλους, αισία λήξη της δοκιμασίας.

Π.Κ. ΜΑΚΡΗΣ

 

**